รายชื่อผู้รับรางวัลเรียนดี ปี 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล เรียนดี ปี 2563

Noชื่อ First Name 名นามสกุล Last name 姓
1ทัตธนเจิ้ง
2เจตณัฐเตชสราญสิริกุล
3สิรเศรษฐ์เตชะสมบูรณ์
4ชนณาถเตชะสำราญ
5ศรัณย์ภัทรเตชะสิริไพบูลย์
6ชนานาถโอฬารภานุกุล
7จิรปรียากิจโกศลธนรัตน์
8ทชภณบุญมาเกียรติ
9ปรียนันท์มูลวิริยกิจ
10ณิชพนวรพุทธาฉัตร
11พิชามญชุ์ศรีวิไลเวช
12บรรณลักษณ์เตชะวิญญูนนท์
13กฤติเดชเตชะสำราญ
14กฤตินัยเตชะสำราญ
15สุทธิกานต์กิจโกศลธนรัตน์
16ญาดาลิ้มอวยชัย
17ศศิประภาเจิ้น
18สุวภัทรเตชรุ่งถวิล
19ศุภณัฏฐ์เตชสราญสิริกุล
20กนกนภาเตชะสมบูรณ์
21อริยดานันสุนานนท์
22ตรีนุชเจิ้ง
23ณัฏฐ์ธกรเตชสราญสิริกุล
24ศรุดาเตชะสกุลมาศ
25ณัฐณิชาเตชะสิทธิ์ธำรง
26ชวิญาภัสร์กิจโกศลธนรัตน์
27ปธัสนัณท์กิจโกศลธนรัตน์
28ภพธรธนทิตย์
29พาทิศบุญมาเกียรติ
30พัสกรอัมรินทร์พรชัย
31เผยเจียเจิ้ง
32ชัญญานุชเจิ้ง
33บุญญาดาเตชมานะชัย
34ศุภิสราเตชะเกษมบัณฑิตย์
35พรลภัสจรูงจิตรอารี
36พศินชนาพรรณ
37ภวิลธนทิตย์
38เมธาสิทธิ์บัณฑิตวราพงศ์
39ชลิดาบุญมาเกียรติ
40จิรวัฒน์ภูริเมธี
41พิรมภรเจิ้น
42กัญญา​เตชรุ่งถวิล
43อรญพัชธ์กิจโกศลธนรัตน์
44ณิชชาเพ็ญพิสิฐวานนท์
45ภูมิพัฒน์สิริเตชาภิวัฒน์
46พิมพ์ชนกเขียวนาวาวงศ์ษา
47เยาวนิตย์เฉิน
48ศุภพงษ์เฉิน
49ชมชนกเตโชติอัศนีย์
50ธิญาดาเตชภิญโญ
51ม้าหมุนเตชภิญโญ
52กันตพัฒน์เตชสราญสิริกุล
53สิรยุตม์เตชะวรบท
54นิธิกรชิดเชื้อ
55วรดาตระกูลขจรศักดิ์
56ณัฐดนัยตรัยชิรอาภรณ์
57ชวิศาบุญมาเกียรติ
58จารุภูมิสิริเตชาภิวัฒน์
59พลเขียวนาวาวงศ์ษา
60ชวินเตริยาภิรมย์
61ปิติพัฒน์เรียงจนะพาธี
62จิรวิชญ์ตระกูลขจรศักดิ์
63ธีรวิชญ์ตระกูลขจรศักดิ์
64วิชญาตระกูลขจรศักดิ์
65สุวโรจน์ติษยาธิคม
66ปรัษฐารุกขะวรวัฒนา
67อัญชสารุกขะวรวัฒนา
68จิรัชญาอุดมแสวงทรัพย์
69ขวัญชนกโล่ห์สุวรัตน์
70ศศิธรโลหัชวาณิชย์
71อรปรียาบัณฑิตวราพงศ์
72พัชมนวชิรปราการสกุล
73ชญนันท์เตชอมรธนกิจ
74ณัฐพันธ์เตชะเกษมบัณฑิตย์
75ณัฐภัทรเตชะเกษมบัณฑิตย์
76ฉายธิปทิพย์เดโช
77ปพิชญาวังสตุรค
78ณัฎฐ์นรีวัฒนวิกย์กรรม์
79สุรางคณาศรีฉันทะมิตร
80ขวัญชนกเตชะปภา
81เบญญาตรัยชิรอาภรณ์
82นันทยศตุลาการวงศ์
83เพ็ญพิศาทีปพงศ์
84จิราพนธ์​นพจิรานิพัทธ์​
85ปพนวังสตุรค
86วาฑิยาศรีมาศ
87พีรยาจิตร์ไทย
88ธนพรตั้งรัตนวิชิต
89ธีรวุฒิศรีมาศ
90รัชภรเตชะสันติสุข
91รัฐกานต์เรืองกูล
92ธริตาทิพย์เดโช
93สิรินธรบัณฑิตวราพงศ์
94ปภัชญาอนันต์เตชภณ
95สุเจษฎาอุดมศรีรุ่งเรือง
96วรัชชนกเตชะปภา
97สิทธกานต์ตุลาการวงศ์
98มุกรวีเจตนาเจริญชัย
99ภัทรพรเตชะพงศ์ธาดา
100บุญสิตากิติคุณ
101มนัสวีจักรไพศาล
102สุรเสกข์ประเสริฐบดีกุล
103สุริตาประเสริฐบดีกุล
104สุดารัตน์วชิรปราการสกุล
105สุขิตาสีแก้วสิ่ว
106ญาณพัฒน์ทรัพย์มณีนุกูล
107ทัดฐ์สพลนนท์ทวีกิจ

ท่านใดที่ได้รับรางวัล โปรดตอบกลับเมล เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โปรดตอบกลับมาร่วมงานภายใน วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อทีมงานจะได้เตรียมสถานที่ในการต้อนรับ

สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน