สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

泰國鄭氏宗親總會

About us

ประวัติสมาคมเตชะสัมพันธ์

ประวัติสมาคมเตชะสัมพันธ์

ชมรม นวเตชะสัมพันธ์

ชมรม นวเตชะสัมพันธ์

กิจกรรมของสมาคม

กิจกรรมของสมาคม

ประวัติ ตระกูลแต้

ประวัติ ตระกูลแต้

Vision

สมาคมเตชะสัมพันธ์ องค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของตระกูล แซ่แต้ และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยขน์เพื่อลูกหลาน

กิจกรรมของสมาคม

update news

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก

  • อยู่ในเชื้อสายของตระกูลแต้
  • มีสมาชิกปัจจุบันของชมรมฯ 2 ท่านเป็นผู้แนะนำ
  • ในการสมัครสมาชิกของสมาคม เป็นการสมัครสมาชิกถาวร โดยชำระเงินเข้ากองทุน 500 บาท ค่าบำรุง 1,000 บาท ค่าสวัสดิการ 500 บาท รวม 2,000 บาท

เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรรมการชมรมฯจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป

หมายเหตู: การพิจารณาอาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรรมการฯจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป