พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษแบบโบราณ(ซำเหี่ยง) เนื่องในเทศกาลไหว้ชุงฮุง