คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้กรุณาอนุมัติให้กลุ่มยุวสมาชิก จัดตั้งเป็นชมรมโดยใช้ชื่อว่า

“ชมรมนวเตชะสัมพันธ์” โดยภาษาจีนใช้ชื่อเดิมตามที่สมาคมฯได้บัญญัติไว้ และได้กรุณาให้ชมรมฯมีส่วนร่วมในการจัดงานชุมนุมสังสรรประจำปี สมาคมเตชะสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2542

ทั้งนี้ยังกรุณาอนุมัติการนำเสนอ เพิ่มการใช้อุปกรณ์ต่างๆในงาน เช่น การปรับปรุงเครี่องเสียง จัดให้มีจอโปรเจ็คเตอร์ เพื่อให้ผู้ที่มาในงานสามารถติดตามกิจกรรมบนเวทีได้ดียิ่งขึ้น และยังได้รับอนุมัติในการจัดซุ้มแจกไอศกรีม ลูกโป่ง ฯลฯ กิจกรรมต่างๆที่ชมรมฯสามารถจัดขึ้นได้ ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์นั้น เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากท่านคณะกรรมการผู้ใหญ่ ทำให้ชมรมฯมีกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะสนองนโยบายของสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

การประชุมเพื่อฟื้นฟูกลุ่มยุวสมาชิก จากบุตรหลานตระกูลแต้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสมาคม และคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ได้กรุณาเป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ บริหารสมาคมอีกหลายท่าน ยุวสมาชิกที่มาร่วมประชุมในเบื้องต้นนั้น ส่วนมากเป็นบุตรหลานของคณะกรรมการของสมาคม ที่มีความเคารพในบิดา มารดาของตน และได้เรียนรู้ซึมซาบถึง ความสามัคคีในหมู่คณะกรรมการผู้ใหญ่ ความเสียสละของทุกๆท่านทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ ตลอดจน การทำคุณประโยชน์ แก่สมาคมและสาธารณะประโยชน์โดยทั่วไป ทำให้สมาคมเตชะสัมพันธ์เป็นสมาคมที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีความสง่างาม ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งแก่บุตรหลานตระกูลแต้ในการที่จะเจริญรอยตาม

การประชุมสมาชิกชมรมฯเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาถึงข้อบังคับ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหนังสือ ที่พิเศษ/2543 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 จากท่านประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ