คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้กรุณาอนุมัติให้กลุ่มยุวสมาชิก จัดตั้งเป็นชมรมโดยใช้ชื่อว่า “ชมรมนวเตชะสัมพันธ์” โดยภาษาจีนใช้ชื่อเดิมตามที่สมาคมฯได้บัญญัติไว้ และได้กรุณาให้ชมรมฯมีส่วนร่วมในการจัดงานชุมนุมสังสรรประจำปี สมาคมเตชะสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2542


ด้วยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตอันยาวไกลของสมาคมเตชะสัมพันธ์ของท่านประธานถาวรคณะกรรมการอาวุโส อุทน เตชะไพบูลย์ จนได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการรวบรวมบุตรหลานของคณะกรรมการบริหารและบุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อมารวมกลุ่มเป็น “กลุ่มยุวสมาชิก” หรือคำที่ท่านกล่าวเป็นประจำคือ “เลือดใหม่” ของสมาคมฯ

คุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ นายกสมาคมฯ ผู้รับนโยบายนี้มาปฏิบัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต่อเนื่องระหว่าง”วัย”ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดดูแลสมาคมฯ ต่อไป และจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ในกิจกรรมประจำทางด้านประเพณีของสมาคมฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา และจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความรักความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่น จนสามารถรวมกันจัดตั้งเป็น “ชมรมนวเตชะสัมพันธ์”

ปี พ.ศ.2542-2544 เป็นปีที่เริ่มต้นของการรวมกลุ่มยุวสมาชิก โดยการสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่จาก คุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ นายกสมาคมฯ จนกลุ่มยุวสมาชิกได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น”ชมรมนวเตชะสัมพันธ์” เมื่อปี พ.ศ 2543 ซึ่งหมายถึง “ลูกหลานแซ่แต้ที่เป็นคนรุ่นใหม่” โดยชมรมได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีคณะกรรมการชมรมฯ มีสมาชิกชมรมฯ มีการประชุมประจำปีทุกปี เพื่อกำหนดเผนกิจกรรมของชมรมฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งจะได้เห็นจากภาพกิจกรรมในลำตับต่อไป

ปี พ.ศ.2545 คุณเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา ได้รับการเสนอให้เป็น นายกสมาคมฯ ลำดับต่อมา ซึ่งท่านได้ให้ความไว้วางใจต่อชมรมฯ ได้มอบหมายหน้าที่ในรับผิดชอบงานสำคัญของสมาคมฯ ต่างๆ เช่น พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตรหลานของกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมจัดงานประชุมสังสรรค์ประจำปีของสมาคมฯ วันที่ 4 ธันวาคม ทำให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของการจัดงาน กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน

ด้วยความไว้วางใจจากท่านนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ชมรมฯ จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเชิญชวนบุตรหลานของคณะกรรมการและบุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ ให้มาร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ ในเบื้องต้น เพื่อจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นหมู่ญาติ ทั้งที่บางคนไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน มาร่วมกันศึกษา ระลึกถึงความภูมิใจใพอดีตทีบรรพบุรุษได้สร้างสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระกูลแต้ได้ร่วมกันเจริญรอยตามในสิ่งที่ดีงามด้วยการเป็นคนดี คิดดี และทำดีในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่สมาคมฯ สังคมและประเทศชาติ อันจะนำพาให้มีแต่ความสุขสถาพรต่อตนเองและครอบครัวสืบไป