สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

泰國鄭氏宗親總會

About us

ประวัติสมาคมเตชะสัมพันธ์

ประวัติสมาคมเตชะสัมพันธ์

ชมรม นวเตชะสัมพันธ์

ชมรม นวเตชะสัมพันธ์

กิจกรรมของสมาคม

กิจกรรมของสมาคม

ประวัติ ตระกูลแต้

ประวัติ ตระกูลแต้

Vision

สมาคมเตชะสัมพันธ์ องค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของตระกูล แซ่แต้ และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยขน์เพื่อลูกหลาน

กิจกรรมของสมาคม

ประวัติตระกูลแต้