สมัครรับรางวัลเรียนดีปี 2564

คุณสมบัติของผู้รับสมัคร

 1. เป็นบุตรธิดา สมาชิกตระกูลแต้เท่านั้น
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 2563 ได้เกรดเฉลี่ย 3.2 หรือ 80% ขึ้นไป
 3. รับสมัคร ระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป

รางวัลการศึกษาแบ่ง เป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภท A : กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีเกรดเฉลี่ยต่อปี 3.2 ขึ้นไป
ประเภท B : กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีเกรดเฉลี่ยต่อปี 3.2 ขึ้นไป
ประเภท C : กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีเกรดเฉลี่ยต่อปี 3.2 ขึ้นไป
ประเภท D : กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม และมีเกรดเฉลี่ยต่อปี 3.2 ขึ้นไป
ประเภท E : สำเร็จการศึกษาระดับประถม 6 และมีเกรดเฉลี่ยต่อปี 3.2 ขึ้นไป

หลักเกณฑ์การสมัคร และ การเข้ารับรางวัลการศึกษา

 1. ผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร และนครปฐม จะต้องมารับรางวัลฯด้วยตนเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. นักเรียน นักศึกษาที่มีสถานศึกษาอยู่ต่างจังหวัด ถ้าไม่สามารถมาด้วยตนเองสมาคมฯ จะโอนเงินให้ภายหลัง
 3. สมาคมฯ ได้รับเอกสารสมัครถูกต้องครบถ้วนทางเวปไซท์ และไม่เกินกำหนดวันรับสมัคร

ขั้นตอนวิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และ ตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์และครบถ้วน
 2. กรอกข้อมูล และ อัพโหลดรูปภาพหน้าตรงผู้สมัครในชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบของสถาบันการศึกษานั้น
 3. การอัพโหลด เอกสาร ให้ สแกนเอกสาร รูปภาพ ให้ชัดเจน คณะกรรมการ ขอยกเลิกการสมัคร หากพบเอกสาร ไม่ชัดเจน 
 4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการนี้ ขอเชิญท่านมารับรางวัลด้วยตนเอง หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ

อัพโหลดหลักฐานการสมัคร โดยมีเอกสารดังนี้
*สำเนาหลักฐานการศึกษาของทั้งปีการศึกษา 256
3
*สำเนาบัตรประชาชนบิดา หรือ มารดา ของผู้สมัคร ที่เป็นสมาชิกสมาคมเตชะสัมพันธ์
*สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

หมายเหตุ : ผู้ที่บิดา หรือ มารดา ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการจะแจ้งผลการอนุมัติรางวัลเรียนดีไปยังอีเมล์ที่ท่านสมัคร และประกาศรายชื่อใน WEBSITE ของ สมาคมที่ www.techa.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

 • กำหนดการรับสมัครรับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • กำหนดพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ.2564 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12:00-12:30 น

** ผู้เข้ารับรางวัลจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ