รายนามคณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสมาคมเตชะสัมพันธ์

 • นายบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง 鄭明如

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • พลเอกวินัย ภัททิยกุล 威乃. 拍提耶軍上將

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายสมหวัง เจริญบุญสิฐ 馬茂典

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 鄭心海

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 鄭偉倫

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 

 • นายพิชัย เตโชพิทยากูล 鄭英存

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายทรงกิจ วิจักษณ์วิชชากร 鄭石葵

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นางสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี 鄭麗明

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 鄭朱滴喃

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 榮譽顧問

 • นายเชาว์ สิริตันนิธิผล 鄭鑑秋

  ที่ปรึกษา 顧問