ภารกิจต่อลูกหลาน และ สมาชิก

  • พัฒนาศักยภาพ ลูกหลาน
  • สร้างความสัมพันธ์ ของ ลูกหลาน

ภารกิจต่อสมาคม

  • อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม