สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก

  • อยู่ในเชื้อสายของตระกูลแต้
  • มีสมาชิกปัจจุบันของชมรมฯ 2 ท่านเป็นผู้แนะนำ
  • ในการสมัครสมาชิกของสมาคม เป็นการสมัครสมาชิกถาวร โดยชำระเงินเข้ากองทุน 500 บาท ค่าบำรุง 1,000 บาท ค่าสวัสดิการ 500 บาท รวม 2,000 บาท

เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรรมการชมรมฯจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป

หมายเหตู: การพิจารณาอาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว กรรมการฯจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป