ประกาศรายชื่อรับรางวัลเรียนดีปี 2564

เรื่อง เลื่อนการมอบรางวัลเรียนดี ปี 2564 สมาคมเตชะสัมพันธ์

เรียน ท่านสมาชิกและนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีของสมาคมเตชะสัมพันธ์

เนื่องจากทุกปี สมาคมเตชะสัมพันธ์จะจัดงานมอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผู้ปกครองเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงมีวัตถุประสงค์ให้ลูกหลานแซ่แต้ได้เข้ามาคุ้นเคย และรู้จักกับสมาคมฯ

ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า ท่านได้รับรางวัลเรียนดีในปีนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงทำให้เราไม่สามารถจัดงานมอบรางวัลเรียนดีประจำปี 2564 ได้ จึงขอเลื่อนพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปีนี้ ไปพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คณะทำงานรางวัลเรียนดี

รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี

ระดับปริญญาตรี

 • Patrita Taweesuriyapat`
 • เพ็ญพิศา ทีปพงศ์
 • patchamon vachiraprakarnskul
 • เบญญา ตรัยชิรอาภรณ์
 • Paphatchaya Anuntechapon
 • ธีรวุฒิ ศรีมาศ
 • Jirapon Nopjiranipat
 • Thanaporn Tangrattanawichit
 • ขวัญชนก เตชะปภา
 • ปพน วังสตุรค
 • วาฑิยา ศรีมาศ
 • ฉายธิป ทิพย์เดโช
 • กุลรัศมิ์ ตระกูลขจรศักดิ์
 • ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
 • ณัฐพันธ์ เตชะเกษมบัณฑิตย์
 • ณัฐภัทร เตชะเกษมบัณฑิตย์
 • Natdanai Traichira-aporn
 • สุขิตา สีแก้วสิ่ว
 • ปพิชญา วังสตุรค
 • ศุภพงษ์ เฉิน
 • นิธิกร ชิดเชื้อ
 • ชวิศา บุญมาเกียรติ
 • วรดา ตระกูลขจรศักดิ์
 • Theeravich Trakulkajornsak
 • ชนัต เตชะปภา
 • นิธินันท์ นพจิรานิพัทธ์
 • Pimchanok Khiewnawawongsa
 • ม้าหมุน เตชภิญโญ
 • Peeraya Jitthai
 • สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
 • อรปรียา บัณฑิตวราพงศ์

ประถม

 • ณธิดา เจิ้น
 • กฤตยา เตชะสำราญ
 • อาชาวิญช์ เตชภิญโญ
 • สุวภัทร เตชรุ่งถวิล

มัธยม

 • พล เขียวนาวาวงศ์ษา
 • ศุภิสรา เตชะเกษมบัณฑิตย์
 • อภิชญา อุดมแสวงทรัพย์
 • พิรมภร เจิ้น
 • ชัญญานุช เจิ้ง
 • พศิน ชนาพรรณ
 • ชมชนก เตโชติอัศนีย์
 • Boonyada Techamanachai
 • อรญพัชธ์ กิจโกศลธนรัตน์
 • ปิติพัฒน์ เรียงจนะพาธี
 • Kadkanok Ruangkul
 • Chinpaphanan Phongthananatsattakun
 • ภวิล ธนทิตย์
 • ตรีนุช เจิ้ง
 • จิรวัฒน์ ภูริเมธี
 • ชลิดา บุญมาเกียรติ
 • ชญนนท์ เตชอมรธนกิจ
 • พรลภัส จรูงจิตรอารี
 • ปธัสนัณท์ กิจโกศลธนรัตน์​
 • ภพธร ธนทิตย์
 • พาทิศ บุญมาเกียรติ
 • ชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์
 • ศรุดา เตชะสกุลมาศ
 • พัสกร อัมรินทร์พรชัย
 • NATCHAREEYA TECHASITTAMRONG
 • Jiravich Trakulkajornsak
 • กนกนภา เตชะสมบูรณ์
 • สุทธิกานต์ กิจโกศลธนรัตน์
 • ศศิประภา เจิ้น
 • อริยดา นันสุนานนท์
 • BENYADA Techapenpan
 • กฤติเดช เตชะสำราญ
 • ทัตธน เจิ้ง
 • กฤตินัย เตขะสำราญ
 • Vichaya Trakulkajornsak
 • ชณนาถ เตชะสำราญ
 • สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
 • ปรียนันท์ มูลวิริยกิจ
 • ทชภณ บุญมาเกียรติ
 • เจตณัฐ เตชสราญสิริกุล
 • จิรปรียา กิจโกศลธนรัตน์​
 • เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
 • กัญญา เตชรุ่งถวิล