รายชื่อผู้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561

สำหรับ ลูกหลานตระกูล แต้ ทางสมาคมเปิดให้สมัคร รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 โดยผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร และนครปฐม นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรหลานสมาชิกตระกูลแต้เท่านั้น มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 2560/2561 ได้เกรดเฉลี่ย 3.2 หรือ 80% ขึ้นไป 

 ปิดรับสมัครแล้วครับ

รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี 2561

 • Jiravich Trakulkajornsak
  Theeravich
 • Trakulkajornsak
 • กนกนภา เตชะสมบูรณ์
 • กัญญา เตชรุ่งถวิล
 • กันตพัฒน์ เตชสราญสิริกุล
 • กุลรัศมิ์ ตระกูลขจรศักดิ์
 • ขวัญชนก เตชะสมบูรณากิจ
 • ขวัญชนก โล่ห์สุวรัตน์
 • คุณศุภเดช อภิสิทธิ์โยธิน
 • จิรดา อุดมแสวงทรัพย์
 • จิรัชญา อุดมแสวงทรัพย์
 • ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล
 • ฉายธิป ทิพย์เดโช
 • ชญานิษฐ์ สกุลแต้
 • ชนัต เตชะสมบูรณากิจ
 • ชยาศิษฎ์ อภิสิทธิ์โยธิน
 • ชลิดา บุญมาเกียรติ
 • ชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์
 • ชวิน เตริยาภิรมย์
 • ชวิศา บุญมาเกียรติ
 • ณัฎฐ์นรี วัฒนวิกย์กรรม์
 • ณัฏฐ์รมณ อนันต์เตชภณ
 • ณัฏฐ์ลภัส อนันต์เตชภณ
 • ณัฐพล ตุลาภิบาลชัย
 • ณัฐพันธ์ เตชะเกษ
 • บัณฑิตย์
 • ณัฐภัทร เตชะเกษมบัณฑิตย์
 • ณิชชาเพ็ญ พิสิฐวานนท์
 • ด.ญ.ณัฐณิชา เตชะสิทธิ์ธำรง
 • ทรงพร ตระกูลขจรศักดิ์
 • ธนพร ตั้งรัตนวิชิต
 • ธริตา ทิพย์เดโช
 • ธิญาดา เตชภิญโญ
 • นภสร เตริยาภิรมย์
 • นิธิกร ชิดเชื้อ
 • ปพน วังสตุรค
 • ปพิชญา วังสตุรค
 • ปวันรัตน์ เตรียมชัยกิติกุล
 • ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ
 • เปรมสวัสดิ์ เตชะสมบูรณากิจ
 • เผยเจีย เจิ้ง
 • พรลภัส จรูงจิตรอารี
 • พาทิศ บุญมาเกียรติ
 • พิมพ์ชนก ทีปพงศ์
 • พิรมภร เจิ้น
 • พีรชัย จรูงจิตรอารี
 • พีรยา ตระกูลขจรศักดิ์
 • พุฒิเมธ ศรีวิไลเวช
 • เพ็ญพิศา ทีปพงศ์
 • ภพธร ธนทิตย์
 • ภวิล ธนทิตย์
 • ภัครวรรธน์ ดิสรเตติวัฒน์
 • ภัทรพร เตชะวรบท
 • ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ
 • ภาคภูมิ สิริพิพัฒน์
 • เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
 • เยาวนิตย์ เฉิน
 • รมณ เตริยาภิรมย์
 • รวิ ติษยาธิคม
 • วรดา ตระกูลขจรศักดิ์
 • วิทวัส เตชจารุวงศ์
 • วีรวิชญ์ ตระกูลขจรศักดิ์
 • ศรุดา เตชะสกุลมาศ
 • ศรุต เตชะสิริไพบูลย์
 • ศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล
 • ศศิธร โลหัชวาณิชย์
 • ศศิประภา เจิ้น
 • ศศิพัชร์ พิสิฐวานนท์
 • ศุภชัย ตรีประทีปกุล
 • ศุภพงษ์ เฉิน
 • ศุภิสรา เตชะเกษมบัณฑิตย์
 • เศรษฐพัฒ นพอภิรักษ์กุล
 • สิทธกานต์ ตุลาการวงศ์
 • สิรยุตม์ เตชะวรบท
 • สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง
 • สุรชัย เยือกเย็น
 • สุรเสกข์ ประเสริฐบดีกุล
 • สุวภัทร เตชรุ่งถวิล
 • สุวโรจน์ ติษยาธิคม
 • อรญพัชธ์ กิจโกศลธนรัตน์
 • อรปรียา บัณฑิตวราพงศ์
 • อริยดา นันสุนานนท์
 • อลงกรณ์ ตัถยาธิคม
 • อัญชสา รุกขะวรวัฒนา