รายชื่อผู้สมัครรางวัลเรียนดี ปี 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับรางวัล เรียนดี ป๊ 2563

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัลเรียนดี 2563

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับรางวัลเรียนดี ปี 2563 ทางคณะกรรมการ จะพิจาณาจากหลักฐานที่ส่งมา และ จะแจ้งรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ภายในเดือน กันยายน 2563 ทางเวบไซต์ และ lineOA @techa ( กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง )
NOชื่อนามสกุล
1ชัญญานุชเจิ้ง
2ทัตธนเจิ้ง
3ตรีนุชเจิ้ง
4เผยเจียเจิ้ง
5ชมชนกเตโชติอัศนีย์
6ชญนันท์เตชอมรธนกิจ
7สุรเสกข์ประเสริฐบดีกุล
8ภัทรพรเตชะพงศ์ธาดา
9บุญญาดาเตชมานะชัย
10บรรณลักษณ์เตชะวิญญูนนท์
11สุวภัทรเตชรุ่งถวิล
12กัญญา​เตชรุ่งถวิล
13อรปรียาบัณฑิตวราพงศ์
14ณัฏฐ์ธกรเตชสราญสิริกุล
15ศุภณัฏฐ์เตชสราญสิริกุล
16พาทิศบุญมาเกียรติ
17ชวิศาบุญมาเกียรติ
18เมธาสิทธิ์บัณฑิตวราพงศ์
19ศศิธรโลหัชวาณิชย์
20เยาวนิตย์เฉิน
21มุกรวีเจตนาเจริญชัย
22พัสกรอัมรินทร์พรชัย
23พิรมภรเจิ้น
24ศศิประภาเจิ้น
25สุเจษฎาอุดมศรีรุ่งเรือง
26ศุภพงษ์เฉิน
27ม้าหมุนเตชภิญโญ
28SiritornBunditwaraphong
29น.ส.สุดารัตน์วชิรปราการสกุล
30สุดารัตน์วชิรปราการสกุล
31วรัชชนกเตชะปภา
32พศินชนาพรรณ
33ชนณาถเตชะสำราญ
34พัชมนวชิรปราการสกุล
35กฤติเดชเตชะสำราญ
36พลเขียวนาวาวงศ์ษา
37พิมพ์ชนกเขียวนาวาวงศ์ษา
38ธริตาทิพย์เดโช
39ญาณพัฒน์ทรัพย์มณีนุกูล
40สุขิตาสีแก้วสิ่ว
41รัฐกานต์เรืองกูล
42สิทธกานต์ตุลาการวงศ์
43ศรัณย์ภัทรเตชะสิริไพบูลย์
44ณัฐภัทรเตชะเกษมบัณฑิตย์
45ณัฐพันธ์เตชะเกษมบัณฑิตย์
46ศุภิสราเตชะเกษมบัณฑิตย์
47ณิชพนวรพุทธาฉัตร
48ณิชชาเพ็ญพิสิฐวานนท์
49เจตณัฐเตชสราญสิริกุล
50กันตพัฒน์เตชสราญสิริกุล
51อรญพัชธ์กิจโกศลธนรัตน์
52สุริตาประเสริฐบดีกุล
53ทัดฐ์สพลนนท์ทวีกิจ
54ภพธรธนทิตย์
55ภวิลธนทิตย์
56สุทธิกานต์กิจโกศลธนรัตน์
57มนัสวีจักรไพศาล
58ภูมิพัฒน์สิริเตชาภิวัฒน์
59จารุภูมิสิริเตชาภิวัฒน์
60จิรปรียากิจโกศลธนรัตน์
61ปธัสนัณท์กิจโกศลธนรัตน์
62ณัฐดนัยตรัยชิรอาภรณ์
63เบญญาตรัยชิรอาภรณ์
64สิรยุตม์เตชะวรบท
65ปพนวังสตุรค
66ปพิชญาวังสตุรค
67รัชภรเตชะสันติสุข
68พีรยาจิตร์ไทย
69สุรางคณาศรีฉันทะมิตร
70ชวืญาภัสร์กิจโกศลธนรัตน์
71ปิติพัฒน์เรียงจนะพาธี
72วาฑิยาศรีมาศ
73ธีรวุฒิศรีมาศ
74พรลภัสจรูงจิตรอารี
75วรดาตระกูลขจรศักดิ์
76จิรัชญาอุดมแสวงทรัพย์
77ณัฐณิชาเตชะสิทธิ์ธำรง
78ฉายธิปทิพย์เดโช
79ชวินเตริยาภิรมย์
80เพ็ญพิศาทีปพงศ์
81ปรัษฐารุกขะวรวัฒนา
82อัญชสารุกขะวรวัฒนา
83ธนพรตั้งรัตนวิชิต
84ศรุดาเตชะสกุลมาศ
85สุวโรจน์ติษยาธิคม
86ชนานาถโอฬารภานุกุล
87ปภัชญาอนันต์เตชภณ
88TheeravichTrakulkajornsak
89JiravichTrakulkajornsak
90กุลรัศมิ์ตระกูลขจรศักดิ์
91พิชามญชุ์ศรีวิไลเวช
92จิรวัฒน์ภูริเมธี
93ณัฎฐ์นรีวัฒนวิกย์กรรม์
94ขวัญชนกโล่ห์สุวรัตน์
95ปรียนันท์มูลวิริยกิจ
96VichayaTrakulkajornsak
97จิ​รา​พน​ธ์​นพ​จิ​รา​นิพัทธ์​
98ธิญาดาเตชภิญโญ
99ทชภณบุญมาเกียรติ
100ชลิดาบุญมาเกียรติ
101อริยดานันสุนานนท์
102นิธิกรชิดเชื้อ
103กฤตินัยเตชะสำราญ
104สิรเศรษฐ์เตชะสมบูรณ์
105กนกนภาเตชะสมบูรณ์
106บุญสิตากิติคุณ

ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน