โครงการ Techa for Thailand(Covid19)

เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมเตชะสัมพันธ์ และ พี่น้องแซ่แต้ ได้จัดตั้งโครงการ Techa for Thailand(Covid19) เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล มอบให้กับ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์

Read more