ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับรางวัลเรียนดี2562

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัล เรียนดี ป๊ 2562

ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562


NO.ชื่อ First Name 名 นามสกุล Last name 姓
1ภัทราวดีเตชะสกุลมาศ
2ธีรวุฒิศรีมาศ
3วาฑิยาศรีมาศ
4กฤตินัยเตชะ​สำราญ​
5ปพิชญาวังสตุรค
6ปพนวังสตุรค
7พศินชนาพรรณ
8ปิติพัฒน์เรียงจนะพาธี
9รัชภรเตชะสันติสุข
10นิธิกรชิดเชื้อ
11อริยดานันสุนานนท์
12ปรัษฐารุกขะวรวัฒนา
13อัญชสารุกขะวรวัฒนา
14ศรุดาเตชะสกุลมาศ
15สิรยุตม์เตชะวรบท
16มุกรวีเจตนาเจริญชัย
17ชลิดาบุญมาเกียรติ
18ณัฏฐ์รมณอนันต์เตชภณ
19ชนนิกานต์แซ่แต้
20yosri
21กฤษณะเตชะสันติสุข
22พัสกร (郑森铭)อัมรินทร์พรชัย
23ปภัชญาอนันต์เตชภษ
24กุลรัศมิ์ตระกูลขจรศักดิ์
25ณัฏฐ์นรีวัฒนวิกย์กรรม์
26ภพธรธนทิตย์
27ภวิลธนทิตย์
28พรลภัสจรูงจิตรอารี
29ภัทรพรเตชะวรบท
30ชวิญาภัสร์กิจโกศลธนรัตน์
31ปธัสนัณท์กิจโกศลธนรัตน์
32TheeravichTrakulkajornsak
33๋JiravichTrakulkajornsak
34VichayaTrakulkajornsak
35ศุภิสราเตชะเกษมบัณฑิตย์
36ณัฐภัทรเตชะเกษมบัณฑิตย์
37ณัฐพันธ์เตชะเกษมบัณฑิตย์
38เปรมสวัสดิ์เตชะสมบูรณากิจ
39สุขิตาสีแก้วสิ่ว
40ปวันรัตน์เตรียมชัยกิติกุล
41ศุภกิตติ์ตัถยาธิคม
42วรดาตระกูลขจรศักดิ์
43กฤติเดชเตชะสำราญ
44ศวัสวิศิษฏ์ศาสตร์กุล
45ไวภพ บุญพร้อมกุล
46ณิชชาเพ็ญพิสิฐวานนท์
47ศศิพัชร์พิสิฐวานนท์
48พาทิศบุญมาเกียรติ
49ชวิศาบุญมาเกียรติ
50ศุภชัยตรีประทีปกุล
51ฉายธิปทิพย์เดโช
52วรัชชนกเตชะสมบูรณากิจ
53ขวัญชนกเตชะสมบูรณากิจ
54Somintuttechavorabot
55เศรษฐพัฒนพอภิรักษ์กุล
56ทรงพรตระกูลขจรศักดิ์
57พีรยา ตระกูลขจรศักดิ์
58พิรมภรเจิ้น
59ศศิประภาเจิ้น
60ศุภพงษ์เฉิน
61สิทธกานต์ตุลาการวงศ์
62เพ็ญพิศาทีปพงศ์
63อรญพัชธ์กิจโกศลธนรัตน์
64จิรวัฒน์ภูริเมธี
65กิตติพรแซ่แต้
66รวฤทธิ์เตชะวรบท
67สิริธร บัณฑิตวราพงศ์
68กนกนภาเตชะสมบูรณ์
69สุวภัทรเตชรุ่งถวิล
70อรปรียาบัณฑิตวราพงศ์
71พลเขียวนาวาวงศ์ษา
72พิมพ์ชนกเขียวนาวาวงศ์ษา
73ธนัชจรูงจิตรอารี
74กันตพัฒน์เตชสราญสิริกุล
75รัฐกานต์เรืองกูล
76กัญญาเตชรุ่งถวิล
77ด.ช.ณัฏฐ์ธกรเตฃสราญสิริกุล
78สุเจษฎาอุดมศรีรุ่งเรือง

สอบถามเพิ่มเติม